Pomen izrazov

1.    člen

 

 

Izvajalec:

 • naziv izvajalca: STM, varovanje in prevozi, d.o.o.,
 • sedež izvajalca: Koroška ulica 13c, 4280 Kranjska Gora, Slovenija,
 • matična številka: 8475237000,
 • davčna številka: SI62428403,
 • št. licence za prevoz potnikov: G010925 / 08562
 • izdajatelj licence za prevoz potnikov: Gospodarska zbornica Slovenije
 • spletna stran izvajalca: https://stm-transfers.com/
 • e-naslov izvajalca: info@stm-transfers.com
 • telefonska številka izvajalca: +386(0)40/841-841

 

Storitev izvajalca (v nadaljevanju: storitev): je prevoz oseb z možnostjo voznika, ki je usposobljen za opravljanje nalog varnostnika telesnega stražarja.

 

Potnik ali stranka (v nadaljevanju: stranka): oseba, ki proti plačilu koristi storitve podjetja STM, varovanje in prevozi, d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec), naroči uporabo storitve po elektronski pošti ali po telefonu ali oseba, ki izpolni in zaključi elektronsko naročilnico (v nadaljevanju: naročilnica) na spletni strani izvajalca.

 

Predstavnik strank: v primeru, da storitev koristi več oseb ali pravna oseba, je predstavnik strank oseba, katere ime je na naročilnici navedeno kot prvo (v nadaljevanju: predstavnik). Predstavnik ne more biti oseba, ki ni stara vsaj 18 let. Predstavnik je odgovoren za komunikacijo z izvajalcem, za morebitne naknadne spremembe storitve, za posebne zahteve med izvajanjem storitve, za celotno plačilo opravljene storitve, za obveščanje ostalih strank ter za njihovo seznanitev s Splošnimi pogoji izvajalca.

 

Podizvajalec: je neposredni izvajalec storitve, ki jo izvede kot pogodbeni partner izvajalca v primeru, da izvajalec storitve iz objektivnih razlogov ne more opraviti. Izvajalec zagotavlja, da njegov podizvajalec izpolnjuje enake pogoje, kot izvajalec, ki nastopa kot tretji v smislu 629. člena Obligacijskega zakonika. Podizvajalec opravlja storitev prevoza v imenu in na račun izvajalca, kar pomeni, da odgovornost za izvedbo storitve, nosi izvajalec.

 

Oddaja naročila: Oddaja naročila pomeni, da je stranka z izvajalcem sklenila pravno zavezujoče pogodbeno razmerje, skladno s Splošnimi pogoji izvajalca, in da stranka s temi pogoji soglaša. Naročilo se lahko odda preko spletne naročilnice ali s povpraševanjem po elektronski pošti. V primeru, da se naročilo odda preko spletne naročilnice, so Splošni pogoji poslovanja dostopni pred zadnjim korakom – plačilom storitve, s katerimi se lahko v celoti seznani in jih tudi sprejema. V primeru, da se naročilo odda po elektronski pošti, izvajalec stranki pošlje ponudbo in Splošne pogoje poslovanja na povezavi spletne strani. V kolikor stranka potrdi ponudbo, se smatra, da je hkrati tudi seznanjena s Splošnimi pogoji poslovanja, ki so prav tako bili predmet sporočila in jih tudi v celoti sprejema, saj se šteje da je bila stranka seznanjena s celotnim besedilom Splošnih pogojev poslovanja, ker ga je v sporočilu podjetje  nanj izrecno opozorilo in so mu bili dostopni brez težav.

 

 

Potrditev naročila: naročilo velja za potrjeno, ko izvajalec stranki potrdilo naročilo po prejemu predplačila v višini 100% dogovorjenega zneska oz. zneska po veljavnem ceniku na enega od naslednjih načinov:

 

 • pri naročilu po elektronski pošti izvajalec stranki po e-pošti potrdi naročilo in
 • pri naročilu z naročilnico na spletni strani izvajalca stranka prejme obvestilo sistema, da je naročilo sprejeto in zaključeno.

 

Začetek izvedbe storitve je definiran s trenutkom, ko stranka zasede zakupljeno mesto v vozilu in voznik prične z vožnjo.

 

Zaključek izvedbe storitve je za stranko definiran s trenutkom, ko zapusti vozilo na izstopni točki, za izvajalca pa, ko vozilo na zadnji izstopni točki zapusti zadnja stranka.

 

Uvodna določila

2.    člen

Naročilo za izvedbo storitve mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 • osebni podatki stranke oz. predstavnika (ime, priimek, stalno prebivališče),
 • podatki o številu potnikov (vključno s stranko oz. predstavnikom),
 • število kosov prtljage,
 • zahtevani termin izvedbe storitve (datum in ura),
 • lokacija (naslov) začetka in konca poti in
 • kontaktni podatki stranke (telefonska številka in/ali elektronski naslov).

 

Potrditev naročila vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka, poleg tega pa še:

 • potrditev zahtevanega termina oz. morebitne spremembe termina,
 • kontaktno številko voznika,
 • predviden čas izvedbe storitve in
 • ceno za naročeno storitev.

 

Izvajalec se zaveže stranki izdati račun takoj po opravljeni storitvi, oziroma v razumnem času po opravljeni storitvi.

 

Če izvajalec naročila ne potrdi, ni dolžan opraviti storitve.

 

 

Vrste storitev

3.    člen

 

Zasebni ali poslovni prevoz je prevoz, ki se prilagodi potrebam stranke. Opravi se iz želenega vstopnega na želeno izstopno mesto brez postankov in brez dodatnih potnikov. Pri naročilu zasebnega ali poslovnega prevoza lahko stranka sama izbere vozilo, ki je razpoložljivo za zahtevani termin prevoza. Če je vstopno mesto na letališču, voznik stranko počaka z dogovorjenim pozdravnim znakom na prihodu v letališki zgradbi.

 

VIP prevoz z varovanjem je zasebni prevoz, pri katerem voznik opravlja tudi varovanje osebe po določilih predpisov, ki urejajo zasebno varovanje. Stranka ob oddaji naročila izpolni še vprašalnik o varovani osebi, na podlagi katere izvajalec ugotovi oceno ogroženosti in izdela načrt varovanja. Pred izvedbo storitve mora stranka z izvajalec podpisati tudi pogodbo o varovanju oseb.

 

Dodatne storitve so storitve, ki niso vštete v ceno storitev iz prejšnjih treh točk. Stranka lahko pri naročilu izbere naslednje dodatne storitve po fiksni ceni, ki jo izvajalec objavi v ponudbi v 2. koraku spletnega obrazca za oddajo naročila:

 

 • najem otroškega sedeža,
 • najem računalniške tablice ali prenosnega računalnika za čas prevoza,
 • najem strešnega prtljažnika,
 • najem nosilca za kolo in
 • nakup hrane in pijače, kozmetičnega seta ali drugih stvari v ponudbi izvajalca.

 

 

Način izvedbe storitve

4.    člen

 

Izvajalec se bo po najboljših močeh trudil storitev opraviti v predvidenem časovnem okviru iz potrditve naročila. V primeru zamude z izvedbo storitve ima potnik pravice, ki mu jih daje zakon. Izvajalec ne odgovarja za zamudo, ki nastane zaradi napačnega ali nepopolnega vnosa vstopnega mesta. Če se vstopno ali izstopno mesto nahajata znotraj območja, kjer je promet vozil omejen ali prepovedan, izvajalec opravi storitev iz najbližje možne lokacije, kjer je še mogoč dostop z vozilom. Vprašanje pravic potnika v zvezi z nastalo škodo, ureja zakon.

 

Voznik čaka stranko na želeni vstopni točki. Če voznika ni na vstopni točki ali če stranka voznika ne najde, to sporoči izvajalcu na telefonsko številko +386 (0)40 841 841, izvajalec pa poskrbi, da voznik stranko najde v najkrajšem možnem času.

 

Če na vstopni točki stranke ni oz. na vstopno točko ne pride najkasneje v 30 minutah od potrjenega začetka izvedbe storitve in izvajalcu razloga za to ne sporoči na telefonsko številko ali elektronski naslov iz 1. člena Splošnih pogojev izvajalca, se za to smiselno uporabi določba iz 7. člena teh Splošnih pogojev izvajalca.

 

Če je vstopna točka stranke letališče in je začetek izvedbe storitve pogojen s pristankom letala, se rok iz prejšnjega odstavka podaljša na 60 minut. Če ima letalo zamudo in je stranka o tem obveščena še pred začetkom leta, mora o tem takoj obvestiti izvajalca in se dogovoriti za drug termin izvedbe storitve.

 

Prtljaga strank omejena na en kos (dimenzije 56x45x25 cm, največja teža 25kg, kar ustreza standardni velikosti kovčka pri večini letalskih družb) na osebo, pri čemer ima vsaka stranka pri sebi lahko še en manjši kos (nahrbtnik, vrečko ipd.). Prevoz tovrstne prtljage je vštet v ceno storitve.

 

Dodatni kosi prtljage ali prtljaga nestandardnih dimenzij (npr. smuči, smučarske deske, zabojniki oz. kletke za živali ipd.) niso všteti v ceno storitve. Za prevoz dodatne ali nestandardne prtljage se mora stranka vnaprej dogovoriti z izvajalcem in mu sporočiti okvirne dimenzije prtljage. Če izvajalec oceni, da je prevoz dodatnih kosov prtljage ali prtljage nestandardnih dimenzij možen, stranki sporoči višino potrebnega doplačila. Če oceni, da prevoz ni možen, mora izvajalec to takoj sporočiti stranki.

 

Prtljaga ne sme vsebovati nevarnih snovi (kemikalij, vnetljivih snovi, eksplozivov, pirotehnike, ipd.), ne sme biti hitro pokvarljiva, ne sme imeti izrazitega vonja in ne sme vsebovati substanc, snovi ali predmetov, ki so prepovedani z zakonom države, v kateri se storitev izvaja. Izvajalec ne odgovarja za vsebino prtljage in za škodo, nastalo med prevozom, razen če do škode pride zaradi hude malomarnosti izvajalca.

 

Glede odgovornosti za škodo zaradi poškodovanja ali izgube prtljage, se uporabljajo relavantne zakonske določbe.

 

Pri kratkotrajnih prevozih (do 50 km) postanki niso predvideni, pri prevozih do 200 km je predviden en postanek v trajanju 15 minut, pri dolgotrajnih prevozih (nad 200 km) pa je predviden postanek v trajanju 30 minut na vsakih polnih 200km vožnje. Za drugačne postanke na željo strank, se stranke dogovorijo z voznikom (potrebno je soglasje vseh strank v vozilu), pri čemer mora voznik predhodno vse potnike obvestiti o  posledični spremembi predhodno predvidene časovnice in morebitnih zamudi pri potovanju, kar morajo stranke tudi pisno potrditi.

 

 

Omejitve in prepovedi pri izvedbi storitve

5.    člen

 

V vozilu je prepovedano kaditi.

 

V vozilo je prepovedano vnašati odprte embalaže s hrano in pijačo, razen tistih, ki jih zagotovi izvajalec. Tudi uživanje hrane in pijače je v vozilu prepovedano, razen če to izrecno dovoli voznik.

 

V vozilu je prepovedano voziti hišne ljubljenčke, razen v za prevoz namenjenih zabojnikih oz. kletkah in pod pogoji iz 4. člena Splošnih pogojev izvajalca.

 

Ravnanje strank med izvedbo storitve ne sme v ničemer ogrožati drugih strank ali voznika, s svojimi dejanji pa ne smejo povzročati škode ali kršiti javnega reda. V primeru ogrožajočega ali škodnega ravnanja strank voznik prekine izvedbo storitve ter poskrbi za varnost strank in vozila.

 

 

Plačilo storitve

6.    člen

 

Storitev je potrebno v celoti plačati pred izvedbo. Izvajalec bo naročilo potrdil šele, ko prejme dokazilo, da je bila storitev plačana.

 

Plačilo se lahko izvede s kartico (Visa, MasterCard), sistemom Paypal ali s kriptovalutami preko sistema GoCrypto, preko spletne naročilnice na spletni strani naročnika ali s plačilom predračuna.

 

Pogodbene stranke izvajalca, ki naročajo storitev izvajalca za svoje upravičence, lahko storitev naročijo po e-pošti na elektronski naslov izvajalca, pri čemer elektronskemu sporočilu pripnejo naročilnico ali pogodbo in spisek potnikov. Plačilo za pogodbene stranke izvajalca se izvede v roku in na transakcijski račun izvajalca, določenem v pogodbi ali do datuma in na transakcijski račun izvajalca, določenim na izdanem računu.

 

Za morebitni popust se stranka z izvajalcem dogovori pred potrditvijo naročila. Akcijske cene in dodatne ponudbe določi izvajalec, jih razločno navede v ceniku ponudbe in objavi na svoji spletni strani.

 

 

Odpoved naročene storitve

7.    člen

 

Stranka ima pravico kadarkoli odpovedati naročeno storitev. Skladno s 7. členom ZPPVP-1 ima potnik pravico odstopiti od pogodbe pred začetkom njenega izpolnjevanja. Če potnik odstopi  od pogodbe vsaj eno uro pred odhodom v domačem prometu, oziroma vsaj štiri ure v mednarodnem prometu, mu je prevoznik dolžan vrniti prevoznino, pri čemer sme zadržati največ 10% prevoznine. V kolikor stranka ne odstopi od pogodbe v predpisanem roku v domačem in mednarodnem prometu, sme izvajalec zadržati celotno prevoznino.

 

Če storitve ni mogoče opraviti zaradi višje sile, neizogibnih ali izrednih okoliščin (npr. naravne nesreče, hude prometne nesreče s popolno zaporo cesti in brez možnosti obvoza), je stranka upravičena do povračila plačila v višini 100% plačila, ne more pa zahtevati povračila za morebitno škodo, ki ji nastane zaradi odpovedi storitve iz razlogov, navedenih v tem odstavku.

 

Če storitve ni mogoče opraviti iz objektivnih razlogov na strani izvajalca (npr. okvara vozila), je izvajalec:

 

 • dolžan stranki zagotoviti storitev v enakem obsegu v primernem roku od potrjenega začetka izvedbe storitve ali od nastopa okoliščin, zaradi katerih storitve ni mogoče opraviti, če je bila izvedba storitve že začeta, ali
 • dolžan stranki omogočiti prevoz nazaj na odhodni kraj, ali
 • dolžan stranki povrniti plačilo v višini 100%,

 

razen če se izvajalec in stranka dogovorita drugače. Drugačen dogovor je lahko npr. v obliki dobropisa za storitev v drugem terminu. V primeru odpovedi storitve iz objektivnih razlogov na strani izvajalca stranka ne more zahtevati povračila za morebitne škodo, ki ji nastane zaradi odpovedi storitve iz razlogov, navedenih v tem odstavku.

 

Izvajalec lahko storitev odpove tudi iz drugih (subjektivnih) razlogov, npr. zaradi nezadostnega števila potnikov pri ekonomskem prevozu. V takih primerih izvajalec o odpovedi izvedbe storitve obvesti stranke najmanj 24 ur pred izvedbo storitve in jim povrne plačilo v višini 100%.

 

Če ogrožajočega ali škodnega ravnanja strank iz 5. člena Splošnih pogojev izvajalca ni mogoče preprečiti in zaradi tega izvedbe storitve ni mogoče opraviti, sme izvajalec storitev odpovedati. Stranke v takem primeru niso upravičene do vrnitve plačila storitve.

 

 

Varnost in zavarovanje odgovornosti

8.    člen

 

Vsa vozila izvajalca imajo licenco za prevoz potnikov, so tehnično brezhibna, izpolnjujejo vse pogoje po zakonu, ki ureja motorna vozila v Republiki Sloveniji in imajo avto asistenco Zavarovalnice Triglav, d.d. Vsi potniki so v času izvedbe storitve nezgodno zavarovani, zavarovanje pa je vključeno v ceno storitve.

 

Voznik, ki za izvajalca opravlja storitev, mora z vozili izvajalca ravnati kot dober gospodar. Do strank se obnaša prijazno in spoštljivo.

 

Stranke so odgovorne za škodo, ki jo zaradi hude malomarnosti ali z naklepom povzročijo drugim strankam, vozniku, ali premoženju izvajalca.

 

 

Varstvo osebnih podatkov

9.    člen

 

Izvajalec osebne podatke strank obdeluje na podlagi točk (a) in (b) prvega odstavka člena 6 Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR).

 

Ker potrditev naročila pomeni, da je stranka z izvajalcem sklenila pravno zavezujoče pogodbeno razmerje, skladno s Splošnimi pogoji izvajalca, in da stranka s temi pogoji delovanja soglaša, to soglasje šteje tudi za privolitev v obdelavo osebnih podatkov skladno z GDPR.

 

Za namen izvedbe storitve sme izvajalec od stranke zbrati naslednje osebne podatke iz 2. člena Splošnih pogojev izvajalca:

 • ime in priimek stranke,
 • stalno prebivališče stranke in
 • telefonska številka in/ali elektronski naslov stranke.

 

Izvajalec se zavezuje, da teh osebnih podatkov ne bo uporabil za druge namene in jih ne bo posredoval fizičnim ali pravnim osebam, ki niso predmet pogodbenega razmerja med stranko in izvajalcem, razen v za to določenih zakonskih pogojih ali v primeru, da storitev opravi drug izvajalec in te podatke potrebuje za izvedbo storitve.

 

Stranke lahko od izvajalca v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov zahtevajo podatke iz 13. člena GDPR, izvajalec pa jim jih mora zagotoviti na način, v roku in v obsegu, določenem v 13. členu GDPR.

 

Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke strank varoval skrbno in da se bo izogibal vsakršnemu ravnanju, ki bi za posledico lahko imelo nepooblaščeno razkritje obdelanih osebnih podatkov. Če bo izvajalec za obdelavo osebnih podatkov uporabljal informacijski sistem, bo poskrbel za vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za preprečitev morebitne zlorabe obdelanih osebnih podatkov.

 

Izvajalec bo poskrbel, da se bodo njegovi zaposleni z osebnimi podatki seznanili le v tolikšni meri, kolikor je nujno potrebno za izvedbo storitve.

 

Izvajalec bo osebne podatke strank hranil toliko časa, kolikor lahko pogodbeni strani uveljavljata pravice iz pogodbenega razmerja, vendar ne več kot 5 let od potrditve naročila.

 

Stranke imajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov proti izvajalcu naslednje pravice:

 

 1. pravico do popravka (člen 16 GDPR)

 

Posameznik lahko od izvajalca zahteva popravek netočnih osebnih podatkov ali dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov s pisno predložitvijo zahteve po popravi ali dopolnitvi.

 

 1. pravico do izbrisa oz. pozabe (člen 17 GDPR)

 

Posameznik lahko od izvajalca zahteva izbris osebnih podatkov, če ugotovi, da niso bili zbrani za namen iz 2. člena Splošnih pogojev izvajalca, če je izvajalec zbral druge osebne podatke, kot so določeni v 9. členu Splošnih pogojev izvajalca, če je potekel rok iz 9. člena Splošnih pogojev izvajalca ali če so bili osebni podatki pridobljeni in obdelani nezakonito, razen če je obdelava osebnih podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

 

 1. pravico do omejitve obdelave (člen 18 GDPR)

 

Posameznik lahko od izvajalca zahteva omejitev obdelave, če izvajalcu oporeka točnost obdelovanih osebnih podatkov, če izvajalec njegove osebne podatke obdeluje nezakonito in posameznik namesto izbrisa zahteva omejitev, ali če jih izvajalec ne potrebuje več za namene, za katere jih je zbral, posameznik pa jih potrebuje za svoje pravne zahtevke.

 

 1. Pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (člen 20 GDPR)

 

Posameznik lahko od izvajalca zahteva, da obdelovane osebne podatke posreduje drugemu upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

 

Izvajalec je dolžan po prejeti zahtevi posameznika obvestiti o izvedenih ukrepih, zlasti o vseh popravkih, izbrisih in omejitvah obdelave.

 

Izvajalec se zavezuje, da pri obdelavi osebnih podatkov ne bo uporabljal sistemov za avtomatizirano sprejemanje odločitev, niti ne bo na podlagi obdelanih osebnih podatkov oblikoval profilov strank, razen če bi bilo to nujno za izvedbo sklenjene pogodbe.

 

Izvajalec lahko za sledenje obiskom na spletni strani uporablja internetne piškotke in druge podobne tehnologije, katerih namen je analiza spletnega prometa in omogočanje funkcionalnosti spletne strani izvajalca. Piškotke in tehnologije uporabljajo izvajalec in njegovi poslovni partnerji, ki skrbijo za razvoj in izboljšavo storitev izvajalca.

Obiskovalec spletne strani ob obisku prejme piškotek, ki se lahko uporablja za identifikacijo obiskovalca (seveda brez osebnih podatkov) z namenom prilagoditve vsebine spletne strani obiskovalcu, izvajalcu pa omogoči zbiranje različnih statistik, s katerimi lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Identifikacija obiskovalca zgolj na podlagi piškotka ni mogoča.

 

Piškotki se na napravi obiskovalca hranijo le za čas obiska spletnega mesta izvajalca in se izbrišejo, ko obiskovalec zapusti spletno mesto. Obiskovalec si lahko v nastavitvah brskalnika sam izbere, katere piškotke bo omogočil ali onemogočil. Izvajalec ob morebitnem izklopu, izbrisu oz. onemogočanju piškotkov ne more zagotoviti polnega delovanja vseh interaktivnih funkcij na spletnem mestu.

 

Izvajalec si pridržuje pravico, da za potrebe prikaza oglaševalskega gradiva pri obisku spletne strani najame storitve zunanjega izvajalca. Prikaz oglaševalskega gradiva lahko vključuje uporabo piškotkov za spremljanje učinkovitosti tržnih prizadevanj. Izvajalec nima nadzora nad temi piškotki, niti nima dostopa do njih. Z njimi lahko obiskovalec upravlja v nastavitvah uporabljenega brskalnika.

 

Neskladnost blaga oz. storitev

 1. 10. Člen

 

Prodajalec oz. Izvajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga oz. storitve, ki obstaja ob dobavi blaga ali izvedbi storitve in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga oz. izvedbe storitve.

 

V primeru neskladnosti blaga oz. storitve je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga oz. storitve obvestil prodajalca oz. izvajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:

 

 1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
 2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

 

Potrošnik je dolžan o neskladnosti blaga oz. storitev, obvestiti prodajalca oz. izvajalca v 2 mesecih od ugotovitve neskladnosti.

 

 

 

Pritožbe strank

11. člen

 

Stranki, ki ni zadovoljena z izvedbo storitve, se lahko pritoži izvajalcu najkasneje v dveh mesecih od izvedbe storitve. Pritožbo stranka pošlje pisno na sedež izvajalca ali po elektronski pošti na e-naslov izvajalca in 1. člena Splošnih pogojev.

 

Pritožba mora vsebovati vsaj natančen opis neskladnosti izvedene storitve ter v kolikor stranka razpolaga s podatki v nadaljevanju, tudi le-te, in sicer:

 • osebne podatke pritožnika (ime, priimek, prebivališče),
 • datum in čas opravljene storitve,
 • vrsta opravljene storitve,
 • razlog za pritožbo,
 • morebitne osebe, na katere se pritožbe nanaša in
 • kratek opis pritožbe.

 

Izvajalec se zavezuje, da bo skrbno obravnaval vse pritožbe strank in jih pisno obvestil o rešitvi pritožbe najkasneje v osmih dneh ob prejema pritožbe, pisno po pošti na naslov pritožnika ali na elektronski naslov, iz katerega je bila pritožba poslana.

 

Končna določba

12. člen

 

Izvajalec in stranka si bosta prizadevala morebitna nesoglasja reševati sporazumno. Če sporazumna rešitev ni mogoča, bo spore obravnavalo pristojno sodišče, na območju katerega ima izvajalec sedež.

 

Splošni pogoji se uporabljajo od 16.05.2024.